[x] ปิดหน้าต่างนี้
Powered by ATOMYMAXSITE 2.5
ยินดีต้อนรับคุณ บุคคลทั่วไป  
ค้นหา   
ท่องจำติดปาก! พี่น้องๆๆๆ กัน หงษ์หยก-ปลื้ม ลูกนายกฯชวน (29 เม.ย. 2560, 08:21) เจ้าพ่อเกาหลี ไม่เอานะ! สัก ทุ่ม 9,500 ล้าน สร้างแหล่งบันเทิงระดับโลก (29 เม.ย. 2560, 08:20) รอมานาน 'ณเดชน์' ควง 'ญาญ่า' ทานข้าวพร้อมหน้า ปัดสยบข่าวรักจาง แย้มมีภาพสวีตแต่ขอเก็บไว้ดู2คน (คลิป)(29 เม.ย. 2560, 08:01) 'บุรีรัมย์' ลุ้นขึ้นจ่าฝูง! เปิดรังดวลกูปรี ศึกไทยลีก(29 เม.ย. 2560, 08:00) 'กบ-สุวนันท์' ทวงบัลลังก์ "นางเอกเจ้าน้ำตา" เปิดใจชีวิตคู่ไม่ได้หวานแต่ยิ่งอยู่ยิ่งผูกพัน(29 เม.ย. 2560, 07:45) เกาะติด ทอม พา ฟิล์ม ตะมุตะมิ! ร้องเพลงหวานสะท้านแดนปลาดิบ(29 เม.ย. 2560, 07:30) ทำดีไม่มีรางวัล สุดยอดดาราลูกกตัญญู รู้คุณตอบแทนบุญพ่อแม่(29 เม.ย. 2560, 07:30) ขนลุก! แม่สีดา เล่าอาถรรพ์ อ๊อฟ อภิชาติ หวงบ้าน(29 เม.ย. 2560, 07:16) มิค พ่อบ้านใจกล้า แฉ เบนซ์ ภรรยาสุดรักขี้งก!!!(29 เม.ย. 2560, 07:15) 'เคน' งานเข้า สาวฝากรอยจุ๊บคาแก้ม!(29 เม.ย. 2560, 07:01) ‘แบงค็อก’ เปิดบ้านรอทุบ 'ศรีสะเกษ' หวังยึดฝูงฟุตซอลไทยลีก(29 เม.ย. 2560, 07:00) ปลวกบุกบ้าน ปอย-ตรีชฎา ปิงปอง-ตีชะโด ขอเทียบ(29 เม.ย. 2560, 06:45) ไทยตอนบน ระวังพายุฤดูร้อน ขณะทั่วไทย ยังมีอากาศร้อน (29 เม.ย. 2560, 06:35) ชุดเฉพาะกิจ คสช. ตรวจสถานประกอบการบันเทิงเปิดเกินเวลา ย่านกัลปพฤกษ์ (29 เม.ย. 2560, 06:30) 'ปอ-แม็กซ์' กอดคอหนีร้อน ลั้ลลา "เกาะกูด" ทะเลไทย(29 เม.ย. 2560, 06:30) พายุฤดูร้อน ฉ.15 ย้ำเตือน 32 จังหวัดไทยตอนบน ระวังฝนหนักลมแรง(29 เม.ย. 2560, 06:21) พี่เหลือม 5 เมตร เลื้อยเงียบเขมือบไก่ชนตัวเมียหลังห้องเช่าบางปะกง(29 เม.ย. 2560, 06:15) เตือนผู้สูงอายุระวัง 3 โรคหน้าร้อน(29 เม.ย. 2560, 06:15) สรุปข่าวเด่นรอบดึกประจำวันที่ 28-29 เม.ย.60 ตั้งแต่เวลา 18.00-06.00 น.(29 เม.ย. 2560, 06:10) สวยแซ่บ! ตัวแม่แห่งวงการแฟชั่น รู้จักดีไซเนอร์ไฮโซ ‘แพร วทานิกา' (29 เม.ย. 2560, 06:09)
เมนูหลัก
ฝากข้อความ
  ชื่อ :
  ข้อความ (ตัวแสดงอารมณ์)
  เครือข่าย
  poll

     คุณคิดว่าเวปนี้เป็นอย่างไร


  1. ดีมาก
  2. ดี
  3. ปานกลาง
  4. แย่
  5. แย่มาก


  ค้นหาจาก google

    

  งานวิชาการทางด้าน Clinic_Oral
      เรื่อง : วิถีชีวิตและสิ่งแวดลอมของผู้สูงอายุชาวเขาเผาลีซอที่มีอายุยืนยาว

  เจ้าของผลงาน : นางสาวธัญชุลี เข็มเพ็ชร
  จันทร์ ที่ 20 เดือน มีนาคม พ.ศ.2560
  เข้าชม : 55    จำนวนการดาวน์โหลด : 33 ครั้ง
  Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.

  บทคัดย่อ :
  การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาวิถีชีวิตและสิ่งแวดลอมของผูสูงอายุชาวเขาเผา
  ลีซอที่มีอายุยืนยาว เปนการวิจัยเชิงคุณภาพโดยการศึกษายอนหลังวิถีชีวิตและสิ่งแวดลอมตั้งแต
  ในอดีตจนถึงในปจจุบัน โดยกลุมตัวอยางประกอบดวยกลุมผูสูงอายุชาวเขาเผาลีซอชายที่มีอายุ
  ตั้งแต 68 ปขึ้นไป และผูสูงอายุชาวเขาเผาลีซอหญิงที่มีอายุตั้งแต 76 ป ขึ้นไป ในตําบลสบปอง
  อําเภอปางมะผา จังหวัดแมฮองสอน เก็บรวบรวมขอมูลโดยการสัมภาษณแบบไมเปนทางการ
  การสังเกตแบบมีสวนรวม การวิเคราะหและตรวจสอบขอมูลกระทําควบคูไปกับการเก็บขอมูล
  ภาคสนาม จากนั้นนําขอมูลที่วิเคราะหแลวมาจัดหมวดหมู ตีความ เชื่อมโยงขอมูลและสราง
  ขอสรุป
  ผลการศึกษาดานวิถีชีวิตพบวา กลุมตัวอยางสวนใหญสามารถปฏิบัติกิจวัตรประจําวัน
  ดวยตนเองได ในการอาบน้ํา สระผม แปรงฟนดวยวิธีการใชมือหรือผาขัดถูฟน แตกลับไมพบ
  ปญหาฟนผุ สามารถเคลื่อนไหวเพื่อทํากิจวัตรตางๆไดคลองแคลว มีการปรับเปลี่ยนพฤติกรรม
  มาขับถายในหองสวมแทนการขับถายในปา กลุมตัวอยางนิยมปรุงอาหารดวยวิธีการแกง และ
  ปงยาง รับประทานอาหารครบทั้ง 3 มื้อ นิยมดื่มชา วัตถุดิบในการปรุงอาหารซื้อมาจากตลาด
  มากกวามาจากในทองถิ่น กลุมตัวอยางในอดีตสวนใหญมีการออกกําลังกายโดยการทําไร

  ปจจุบันออกกําลังกายโดยการทํางานบานและเดินเลน เขานอนตั้งแตหัวค่ํา ตื่นนอนแตเชาตรู
  นอนพักหลังมื้อเที่ยง ปจจุบันกลุมตัวอยางมีความเครียดมากขึ้นจากการที่ไมมีเงินและกลัว
  ลู
  กหลานทอดทิ้ง แตก็มีแนวทางการลดความเครียดของตนเอง ความสัมพันธในระดับครอบครัว


  และเครือญาติคอนขางแนนแฟน ชวยเหลือเกื้อกูลกัน รักษาอาการเจ็บปวยดวยสมุนไพรและ
  หมอผี แตปจจุบันหันมานิยมการรักษาแผนปจจุบันและหมอผี
  ผลการศึกษาดานสิ่งแวดลอมพบวา กลุมตัวอยางสวนใหญอาศัยอยูในครอบครัวขยาย
  มีการปฏิบัติตามขนบธรรมเนียมและประเพณีในดานตางๆที่สําคัญอยางเครงครัด เชื่อในเรื่องผี
  หรือวิญญาณ การเลือกพื้นที่ตั้งชุมชนตามหลักความเชื่อใหมีความมั่นคงปลอดภัย อาศัยอยูใน
  พื้นที่ที่มีลักษณะอากาศที่บริสุทธิ์ ปราศจากมลภาวะ ระบบสาธารณูปโภคยังไมคอยดีนักแตก็
  สามารถปรับตัวได ในอดีตมีผูนําตามธรรมชาติทําหนาที่ปกครอง แตในปจจุบันชุมชนมีการ
  ปกครอง 2 ลักษณะผสมผสานกัน คือผูนําอยางเปนทางการและผูนําตามธรรมชาต
    


  ดาวน์โหลด  ( Fulltext )  ( บทคัดย่อ ) 

  งานวิชาการทางด้าน Clinic_Oral 5 อันดับล่าสุด

        วิถีชีวิตและสิ่งแวดลอมของผู้สูงอายุชาวเขาเผาลีซอที่มีอายุยืนยาว 20/มี.ค./2560