[x] ปิดหน้าต่างนี้
Powered by ATOMYMAXSITE 2.5
ยินดีต้อนรับคุณ บุคคลทั่วไป  
ค้นหา   
เข้าฝันให้งมเจอ ตะเคียนร้อยปีจมน้ำท่าจีน คอหวยสุพรรณบุรีแห่หาเลขเด็ด(25 มี.ค. 2560, 02:50) แห้วสินะ! 'เวนเกอร์' ย้อนความ 'ซัวเรซ' ตกลงย้ายมาปืนแล้วแต่หักมุม(25 มี.ค. 2560, 02:45) แม่หนุ่มกู้ภัยสระแก้ว ร้องลูกถูกยิงดับ หลังเข้าห้ามทัพโจ๋ทะเลาะทหาร(25 มี.ค. 2560, 02:30) 'มูรินโญ' สุดกริ้ว! 2 แข้งตัวหลักผีแดง เดี้ยงจากทีมชาติ(25 มี.ค. 2560, 02:00) 'ซิโก้' ออกโรงยัน! 'พีระพัฒน์' เสียบตำแหน่ง 'ธีราทร' ตะบันแข้งญี่ปุ่น(25 มี.ค. 2560, 01:30) จนท.สั่งหาต้นขั้วรูปพรรณมายัน ใครเป็นเจ้าของช้างที่หายไปนาน 14 ปี(25 มี.ค. 2560, 01:10) เอาที่สบายใจ! หนุ่มเล็บยาวชาวสกลฯ ไม่ตัดผมโกนหนวด ชี้ไม่ยึดติดคิดมาก(25 มี.ค. 2560, 01:01) แฟนผีลุ้นหนัก! เมียงอแง วางอำนาจเดเคอา ไปหาบ้านใช้ชีวิตที่มาดริด(25 มี.ค. 2560, 01:00) ครอบครัวคือทุกสิ่ง! 'ซิโก้' โพสต์ภาพสุดอบอุ่น แฟนคลับแห่ให้กำลังใจ(25 มี.ค. 2560, 00:30) เผยภาพชวนตะลึง! ‘เมสซี’ อยู่ดงมฤตยูรายล้อมแข้งรุมแย่งบอล 9 คน(25 มี.ค. 2560, 00:00) อดตุ๊กตาทอง! รวบนักพนันไฮโลกลางแมนชั่น ตีมึนตั้งวงเม้าท์-นั่งซักผ้า(24 มี.ค. 2560, 23:53) หนุ่มป่าซางชะตาขาด แหย่รังมดแดง พลาดโดนไม้ไผ่แทงคอดับ(24 มี.ค. 2560, 23:35) 'เรยา' ชนะคะแนน! ไล่ถลุง 'เฉียบคม' มวยคู่เอกลุมพินี(24 มี.ค. 2560, 23:30) เป็ด เชิ้ญยิ้ม ปลด! จียอน ข้อแม้เยอะ ลั่นรังเกียจตลกก็เชิญกลับเกาหลี(24 มี.ค. 2560, 23:25) กก.ผจก.มีสไตล์ แอสเสท พลัดตกชั้นใต้ดินดับย่านห้วยขวาง(24 มี.ค. 2560, 23:20) 12 นักตบลูกยางชาย ยู-19 พร้อมลุยศึกเอเชียที่เมียนมา (24 มี.ค. 2560, 23:00) ย้ำ 5 เม.ย.คนขับ-ผู้โดยสาร ต้องคาดเข็มขัดนิรภัย ฝ่าฝืนจับปรับแน่(24 มี.ค. 2560, 22:55) 'ประยุทธ์' แนะท้องถิ่นปรับปรุงให้เข้มแข็ง ลั่นยังไม่พร้อมกระจายอำนาจ(24 มี.ค. 2560, 22:36) ม้าลายสะดุ้ง! 'ผีแดง-สิงห์บลู' เล็งดูด 'มาร์คิซิโอ' เสริมแกร่ง(24 มี.ค. 2560, 22:30) จัดงานใหญ่นมัสการ หลวงพ่อพระปทุมธรรมราช พระประจำ จ.ปทุมธานี ครั้งแรก (24 มี.ค. 2560, 22:18)
เมนูหลัก
ฝากข้อความ
  ชื่อ :
  ข้อความ (ตัวแสดงอารมณ์)
  เครือข่าย
  poll

     คุณคิดว่าเวปนี้เป็นอย่างไร


  1. ดีมาก
  2. ดี
  3. ปานกลาง
  4. แย่
  5. แย่มาก


  ค้นหาจาก google

    

  งานวิชาการทางด้าน Clinic_Oral
      เรื่อง : วิถีชีวิตและสิ่งแวดลอมของผู้สูงอายุชาวเขาเผาลีซอที่มีอายุยืนยาว

  เจ้าของผลงาน : นางสาวธัญชุลี เข็มเพ็ชร
  จันทร์ ที่ 20 เดือน มีนาคม พ.ศ.2560
  เข้าชม : 11    จำนวนการดาวน์โหลด : 10 ครั้ง
  Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.

  บทคัดย่อ :
  การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาวิถีชีวิตและสิ่งแวดลอมของผูสูงอายุชาวเขาเผา
  ลีซอที่มีอายุยืนยาว เปนการวิจัยเชิงคุณภาพโดยการศึกษายอนหลังวิถีชีวิตและสิ่งแวดลอมตั้งแต
  ในอดีตจนถึงในปจจุบัน โดยกลุมตัวอยางประกอบดวยกลุมผูสูงอายุชาวเขาเผาลีซอชายที่มีอายุ
  ตั้งแต 68 ปขึ้นไป และผูสูงอายุชาวเขาเผาลีซอหญิงที่มีอายุตั้งแต 76 ป ขึ้นไป ในตําบลสบปอง
  อําเภอปางมะผา จังหวัดแมฮองสอน เก็บรวบรวมขอมูลโดยการสัมภาษณแบบไมเปนทางการ
  การสังเกตแบบมีสวนรวม การวิเคราะหและตรวจสอบขอมูลกระทําควบคูไปกับการเก็บขอมูล
  ภาคสนาม จากนั้นนําขอมูลที่วิเคราะหแลวมาจัดหมวดหมู ตีความ เชื่อมโยงขอมูลและสราง
  ขอสรุป
  ผลการศึกษาดานวิถีชีวิตพบวา กลุมตัวอยางสวนใหญสามารถปฏิบัติกิจวัตรประจําวัน
  ดวยตนเองได ในการอาบน้ํา สระผม แปรงฟนดวยวิธีการใชมือหรือผาขัดถูฟน แตกลับไมพบ
  ปญหาฟนผุ สามารถเคลื่อนไหวเพื่อทํากิจวัตรตางๆไดคลองแคลว มีการปรับเปลี่ยนพฤติกรรม
  มาขับถายในหองสวมแทนการขับถายในปา กลุมตัวอยางนิยมปรุงอาหารดวยวิธีการแกง และ
  ปงยาง รับประทานอาหารครบทั้ง 3 มื้อ นิยมดื่มชา วัตถุดิบในการปรุงอาหารซื้อมาจากตลาด
  มากกวามาจากในทองถิ่น กลุมตัวอยางในอดีตสวนใหญมีการออกกําลังกายโดยการทําไร

  ปจจุบันออกกําลังกายโดยการทํางานบานและเดินเลน เขานอนตั้งแตหัวค่ํา ตื่นนอนแตเชาตรู
  นอนพักหลังมื้อเที่ยง ปจจุบันกลุมตัวอยางมีความเครียดมากขึ้นจากการที่ไมมีเงินและกลัว
  ลู
  กหลานทอดทิ้ง แตก็มีแนวทางการลดความเครียดของตนเอง ความสัมพันธในระดับครอบครัว


  และเครือญาติคอนขางแนนแฟน ชวยเหลือเกื้อกูลกัน รักษาอาการเจ็บปวยดวยสมุนไพรและ
  หมอผี แตปจจุบันหันมานิยมการรักษาแผนปจจุบันและหมอผี
  ผลการศึกษาดานสิ่งแวดลอมพบวา กลุมตัวอยางสวนใหญอาศัยอยูในครอบครัวขยาย
  มีการปฏิบัติตามขนบธรรมเนียมและประเพณีในดานตางๆที่สําคัญอยางเครงครัด เชื่อในเรื่องผี
  หรือวิญญาณ การเลือกพื้นที่ตั้งชุมชนตามหลักความเชื่อใหมีความมั่นคงปลอดภัย อาศัยอยูใน
  พื้นที่ที่มีลักษณะอากาศที่บริสุทธิ์ ปราศจากมลภาวะ ระบบสาธารณูปโภคยังไมคอยดีนักแตก็
  สามารถปรับตัวได ในอดีตมีผูนําตามธรรมชาติทําหนาที่ปกครอง แตในปจจุบันชุมชนมีการ
  ปกครอง 2 ลักษณะผสมผสานกัน คือผูนําอยางเปนทางการและผูนําตามธรรมชาต
    


  ดาวน์โหลด  ( Fulltext )  ( บทคัดย่อ ) 

  งานวิชาการทางด้าน Clinic_Oral 5 อันดับล่าสุด

        วิถีชีวิตและสิ่งแวดลอมของผู้สูงอายุชาวเขาเผาลีซอที่มีอายุยืนยาว 20/มี.ค./2560